TR

EN

Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Hakkında BİLGE Sisteminde Yapılan Düzenlemelere İlişkin Yapılan Ticaret Bakanlığı Görüşmesi

Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Hakkında BİLGE Sisteminde Yapılan Düzenlemelere İlişkin Yapılan Ticaret Bakanlığı Görüşmesi

16.10.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/7 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ” ile 200 gün süreyle Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi olarak % 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına ve ürün grupları itibarıyla beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı dağıtımına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. Yayınlanan tebliğ kapsamında Türkiye’de uygulanacak İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile çelik ithalatına getirilen kota ve %25  geçici koruma önlemi uygulamasından takım çeliği fiyatlarının ve kalıpçıların etkilenmesi söz konusu değildir.

Kalıpçılarımızın ek mali yükümlülükten etkilenmemesi için ilgili Tebliğ’in 2. ve 3. maddelerinde bulunan muafiyet kodları alt bölümde belirtilmiştir;

  • 2’ nci maddesi kapsamında Genel Tarife Kontenjanından faydalanmak için; BİLGE Sisteminde, muafiyetler bölümünde “EKKTJ” ve “BSGDCGENL” muafiyet kodlarının birlikte girilmesi,
  • 3’ üncü maddesi kapsamında Belirli Ülke Tarife Kontenjanlarından faydalanmak için;  BİLGE Sisteminde, anılan karar ekinde yer alan listedeki menşe ülkelerden birinin girilmesi ile muafiyetler bölümünde “EKKTJ” ve BSGDCULKE” muafiyet kodlarının birlikte girilmesi gerekmektedir.

Bahse konu uygulama 17.10.2018 tarihi itibarıyla devreye alınacaktır. Alt bölümdeki linklerden yayınlanan tebliğ ve düzenlemeler ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016.htm

https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/korunma-onlemleri/sorusturmalar/devam-eden-sorusturmalar-listesi-ongoing-investigations/demir-celik-urunleri-tum-ulkeler-teblig-no-2018-3/ithalatta-kota-ve-tarife-kontejani-tebligi2018-7

Tarife kontenjanları, ilk gelen ilk alır prensibi çerçevesinde beyanname sırasına göre tahsis yöntemiyle gümrük kapılarından kullandırılacak olup,  beyanname tescilinde muafiyet kodu seçilecektir.
Muafiyet kodlarına ilişkin BİLGE sisteminde yapılan düzenlemeler, Ticaret Bakanlığı’nın, Risk Muhafaza ve Kontrol Genel Müdürlüğü sayfasında ve ayrıca İthalat Genel Müdürlüğü’nün soruşturma sayfasında duyurulmuştur.

http://risk.ticaret.gov.tr/demircelik-urunleri-ithalatinda-gecici-korunma-onlemi-hakkinda-bilge-sisteminde-yapilan-duzenlemelere-iliskin-duyuru

https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/korunma-onlemleri/sorusturmalar/devam-eden-sorusturmalar-listesi-ongoing-investigations/demir-celik-urunleri-tum-ulkeler-teblig-no-2018-3

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği olarak, bilahare yapılabilecek bir uygulama veya kota değişikliğinden kalıpçılık sektörünün olumsuz etkilenmemesi adına,
kalıp üretiminin ana hammaddesini oluşturan ve Türkiye’de üretimi bulunmayan takım çeliklerinin korunma önleminden tamamen muaf tutulması konusunda,
16.10.2018 tarihinde T.C. TİCARET BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürü Sn. Ahmet E. ÇETİNKAYIŞ ile makamında görüşme yapılarak muafiyet talebimize ilişkin dilekçemiz kendilerine arz edilmiştir.

Bunun yanı sıra, 2015 yılında yürürlüğe giren tebliğ ile, 72.28.50.20.00.00 ve 72.28.60.20.00.00 GTİP kodlu çeliklere uygulanan ilave % 25 gümrük vergisinin kaldırılması konusundaki dilekçemiz de makama arz edilmiştir.

Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.