Tel: +90 224 261 58 92 | Fax: +90 224 261 58 93 | Email: [email protected]DUYURU DETAY

Ticaret Bakanlığı – Tasarım Desteği

17.06.2019

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ

 

Ticaret Bakanlığı – Tasarım Desteği

Bu desteğin temel amacı, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar  Fonu’ndan karşılanmasıdır.

 

Programın Amacı

 • Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması
 • İhracatçı şirketlerimizde tasarım departmanlarının kurulması ve geliştirilmesinin hızlandırılması
 • Gelişen tasarım ve inovasyon yetkinliği ile ihracatta katma değerin arttırılması

 

Kimler Başvurabilir

1. Tasarımcı Şirketler

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketler

2. Tasarım Ofisleri

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketler

 

3. İşbirliği Kuruluşları

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıflar, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketler, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler

4. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine Sahip Olan Şirketler

Tebliğ’in 6/A maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak üzere proje başvuru formu ve eki belgelerle, Bakanlığa başvuruda bulunarak projesi bakanlık tarafından kabul edilmiş şirketler.

5. Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler

 

Destek süresi ve destek oranı

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine Sahip Olan Şirketler; destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri bazında desteklenir. Şirketlerin sunacağı tasarım ve ürün geliştirme projelerinin süresi en fazla üç yıllık olabilir. Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi, tebliğde belirtilen limitler dahilinde olmak kaydıyla, iki yıl daha uzatılabilir.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm giderlere ait destek oranı %50’dir.

 

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine Sahip Olan Şirketler İçin Desteklenen Gider Kalemleri

 

İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları         1.000.000 USD’a kadar

Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri                                                 250.000 USD’a kadar

Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri                                            150.000 USD’a kadar

 

Desteklenen giderler

a) Personel Desteği

Proje kapsamında istihdam edilen;

•          Tasarımcıların

•          Modelistlerin

•          Mühendislerin

Brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları kadar desteklenir.

Firmanın Ar-Ge veya tasarım merkezi olması durumunda destek net ücret üzerinden verilir.

Proje kapsamında istihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

 

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım desteği

Bakanlığın web sitesinde yayınlanan Ek 3 de belirtilen alet, teçhizat, malzemelerden Bakanlıkça uygun görülerek proje kapsamında onaylananların satın alma giderleri desteklenir. İkinci el satın alma giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

Program kapsamında ayrıca Ek 3 de belirtilen yazılım ürünleri ile söz konusu ürünlerin üst versiyonlarından Bakanlıkça uygun görülerek proje kapsamında onaylananların satın alma ve kiralama giderleriyle lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları desteklenir.

 

EK-3 Kapsamındaki kalemlere ait bazı başlıklar:

•          Bilgisayar destekli tasarım, teknik çizim, modelleme/kalıp çıkartma ve görselleştirmeye mahsus bilgisayar programları, bilgisayarlar, çevre birimleri ve bunların aksam parçaları

•          Model ve numune üretiminde kullanılacak nitelikte el, ölçüm, ayar ve kontrol aletleri.

•          Model ve numune üretiminde kullanılacak vasıf ve kapasitede olan makineler, teçhizatlar ve bunların aksamları.

A.         Moda Tasarımı Alanında Kullanılan Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri (Tasarım Departmanı, Modelhane, Numune Kesimhane, Numune Dikimhane, Deri ve Saraciye Sektöründe Kullanılan Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri)

B.         Endüstriyel Tasarım Alanında Kullanılan Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri (Otomotiv Sektöründe Kullanılan Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri, Mücevherat Sektöründe Kullanılan Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri)

 

c) Seyahat ve web sitesi üyeliği desteği

Web sitesi üyeliği kapsamında; nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri ve yenilenmesine yönelik giderler desteklenmektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi kapsamında yapılan seyahatlerde istihdamı desteklenen tasarımcı, modelist ve mühendisin zorunlu aktarmalar da dâhil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenmektedir.

 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

1. Adım: BAŞVURU (Başvuru bağlı bulunan İhracatçılar Birliği üzerinden Bakanlığa Yapılmaktadır.)

2. Adım: Ön inceleme
3. Adım: Tasarım Destek Komitesinin görüşünün alınması

4. Adım: Sonucun Açıklanması

 

Başvuru Süreci

Tasarım Desteği kapsamında proje gönderimi, harcama başvuru belgeleri, İBGS (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)/ Ticaret Bakanlığı’nın firmalardan talep ettiği her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi (Kayıtlı E-Posta) aracılığıyla İBGS/Ticaret Bakanlığının KEP adresine E-İmza ile imzalanarak .pdf veya .pdf.imz dosya uzantıları formatında olması zorunludur.

 

İBGS/Ticaret Bakanlığı başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. İBGS/Ticaret Bakanlığının kayıtlarındaki adreslerin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

Başvuru Formu İle Sunulacak Ek Belgeler

1)         Maliye Bakanlığını muhatap taahhütname

2)         KEP Beyanname

3)         Kapasite Raporu

4)         Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet göstermeyen şirketler için;

•          Kuruluş, unvan            değişiklikleri   ve        son      sermaye          yapısını           gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin örneği,

•          İmza Sirkülerinin aslı veya Noter yada Uygulamacı Kuruluş veya Bakanlığın aslını görerek onayladığı örneği

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 

Bakanlık öninceleme çalışması esnasında projeyi incelerken aşağıda belirtilen konulara dikkat etmektedir.

 • Mevcut tasarım yetkinliği ve geliştirme potansiyeli
 • Üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi
 • Proje ekibinin niteliği

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Desteği Süreci

 

 1. Değerlendirme Süreci:
 2. Başvuru
 3. Tasarım Destek Komitesine Sunum
 4. Nihai Değerlendirme

 

Destekler:

a) İstihdam edilecek tasarımcı/modelist/ mühendisin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000$

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 $

c) Seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri toplam en fazla 150.000$

d) Bir projenin süresi en fazla 3 yıl (Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi, yukarıda belirtilen limitler dâhilinde olmak kaydıyla, 2 yıl daha uzatılabilir.)

e) Proje bazında % 50 oranındaki destekten 1 şirketin en fazla 1 projesi faydalanabilmektedir.

 

İzleme ve Ölçümleme

Proje Aşamalarının ve Çıktılarının Ölçümlenmesi ve Raporlanması

Diğer Önemli Notlar

•          Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

•          Proje başvurusunun Bakanlığa yapılıp, Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra proje kapsamındaki harcamalar ile ilgili başvurular şirketlerin bağlı bulundukları İhracatçı Birliklerine yapılmaktadır.

•          Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren yılda bir kez tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket, Bakanlık uzmanları tarafından yerinde incelenir ve projeye ilişkin Değerlendirme Raporu hazırlanır.

•          Destek süresi sona eren Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin destek süresi, Bakanlık uzmanları tarafından yıllık periyodlarla düzenlenen Değerlendirme Raporları çerçevesinde ve Tasarım Destek Komitesinin istişare görüşü alınarak Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, Tebliğde belirtilen limitler dâhilinde olmak kaydıyla, iki yıl daha uzatılabilir.

 •         TURQUALITY desteğinden yararlandırılan bir işletme, Küresel Tedarik Zinciri desteği ve Türk Ticaret Merkezleri desteği hariç Ticaret Bakanlığının sağladığı diğer desteklerden yararlandırılmaz. Bu Destekler;

 • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Uluslararası         Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin         Desteklenmesi başlığı            altında     bulunan bireysel danışmanlık desteğinden yararlandırılmaz.

 

Tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteği kapsamındaki şirketler tarafından ibraz edilmesi gereken bilgi ve belge

 

1) Tasarımcı, Modelist ve Mühendis İstihdamı Giderlerinin Desteklenmesi

İstihdam edilen personel giderlerine ilişkin;

a.         Personel ile şirket arasında imzalanmış ve ilgilinin şirkette           tasarımcı/yalnızca      tasarım sürecinde görev alan mühendis/modelist olarak istihdam edildiğinin belirtildiği iş akdi,

b.         Ücret tahakkuk (brüt) bordrosu,

c.         Son 2 aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ve hizmet belgeleri

d.         İstihdam edilen personelin eğitim durumuna ve gerekiyorsa tasarımcının ilgili mesleki kuruluşa üyelik koşullarına sahip olduğuna dair onaylanmış belge

 e.        Ücretin personel hesabına yattığını gösterir ödeme belgesi,

f.          Personelin tasarım departmanında istihdam edildiğini belirten taahhütname,

g.         İncelemeci Kuruluş tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler.

 

Tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteği kapsamındaki şirketler tarafından ibraz edilmesi gereken bilgi ve belge

2)         Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderlerinin Desteklenmesi

Alet, teçhizat ve malzeme giderlerine ilişkin;

a.         Detaylı fatura

b.         Ödeme belgesi

c.         Alet, teçhizat, malzemelere ilişkin fotoğraflar

d.         Bakanlıkça onaylanmış          projede           belirtilen         alet      teçhizat           malzeme         ve            yazılımların     sadece

tasarım departmanında kullanılacağına dair taahhütname

e.         İncelemeci Kuruluş tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler.

 

Tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteği kapsamındaki şirketler tarafından ibraz edilmesi gereken bilgi ve belge

2)         Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderlerinin Desteklenmesi (devamı)

Yazılım giderlerine ilişkin;

a.         Sözleşme

b.         Detaylı fatura

c.         Ödeme belgesi

d.         Bakanlıkça      onaylanmış     projede           belirtilen         yazılımın         sadece tasarım            departmanında

kullanılacağına dair taahhütname

e.         İncelemeci Kuruluş tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler.

 

Tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteği kapsamındaki şirketler tarafından ibraz edilmesi gereken bilgi ve belge

3)         Seyahat Giderlerinin Desteklenmesi

Ulaşımın uçakla yapılması durumunda:

•          Elektronik bilet

•          Bütün uçuşlara ait biniş kartları veya pasaportun ana sayfası ve ilgili sayfalarının fotokopileri (Temsilcinin ilgili ülkeye giriş yaptığı ve ilgili ülkeden çıkış yaptığı görülmelidir) veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan yazı veya havayolu şirketinden uçuşların gerçekleştirildiğine dair alınan yazı veya ilgili havayolu şirketinin Özel Yolcu Programı (Miles&Smiles vb) hesap bildirim cetveli,

•          Uçak biletlerinin seyahat acentesinden satın alınması durumunda acentenin düzenlediği ayrıntılı fatura veya ödemeyi tevsik edici belgenin aslı veya bir örneği (334 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca fatura yerine geçen, acente tarafından kaşe basılan ve imzalanan, fiyat detaylarının yer aldığı elektronik biletin gönderilmesi halinde fatura ibrazına gerek yoktur)

 • Ödemenin      bankacılık       kanalıyla         yapıldığını       gösteren         belgenin aslı   ya da ilgili            banka tarafından onaylanmış örneği
 • Ulaşımın tren, gemi veya otobüs ile yapılması durumunda ulaşımda kullanılan bilet (Bilete ek olarak ödeme belgesi aranmaz) (Ulaşıma ilişkin transferlerde ulaşımın nereden nereye yapıldığı belirtilmiş olması gerekmektedir.)

 

Ek 5 Yurt Dışı Seyahat Değerlendirme Raporu                      

SEYEHAT GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜLKE: 
SEYEHAT GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜLKENİN ŞEHRİ / ŞEHİRLERİ:
SEYEHAT TARİHLERİ ( Gidilen ülkeler ve şehirler ayrı ayrı belirtilecek )
SEYEHATİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ / KİŞİLERİN ADI SOYADI VE UNVANLARI
(tasarımcı - mühendis - modelist )
SEYEHATİN NİTELİĞİ ( Fuar vs. niteliği, seminer / konferans katılımı... gibi)
SEYEHATİN AMACI:
SEYEHATİN AMACINA ULAŞIP-ULAŞMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ (kısaca)
SEYEHATİN TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ AÇISINDAN SAĞLADIĞI KATKILAR:

 

Tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteği kapsamındaki şirketler tarafından ibraz edilmesi gereken bilgi ve belge

4)         Web Sitesi Üyeliğine İlişkin Giderlerin Desteklenmesi

a.         Detaylı fatura,

b.         Ödeme belgesi,

c.         Web sitesine ait ara yüz çıktıları,

d.         İncelemeci Kuruluş tarafından iste

Haberdar Olun!

E-Posta adresinizi brakarak, bültenlerimizi e-posta olarak alabilirsiniz.


LİNKLER

İLETİŞİM

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği
Alaaddin Bey Mah.
Pazar Cd. Sera Plaza 29/D/4
Nilüfer / BURSA

Tel: +90 224 261 58 92

Tel: +90 224 261 58 93

Email: [email protected]