Tel: +90 224 261 58 92 | Fax: +90 224 261 58 93 | Email: [email protected]DUYURU DETAY

TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

27.08.2018

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA (TEKNOPAZAR) DESTEK PROGRAMI

Destek Programının Amacı

Uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmalarını temin etmek amacıyla, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri   sonucunda  ortaya  çıkan   teknolojik ürünlerinin tanıtım ve pazarlanması için destek verilmesidir.

Programdan Kimler Faydalanabilir?

Programdan aşağıdaki kriterlerin en az birine sahip KOBİ ölçeğindeki işletmeler faydalanabilir:

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip firmalar veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,

Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip firmalar veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

Kamu kaynaklı Ar-Ge projelerinden (TÜBİTAK, KOSGEB vs.) faydalanmış işletmeler programa başvuru gerçekleştirebilmek için projenin resmi süreçlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

TÜBİTAK projeleri ,, kurum tarafından proje için gönderilen “PROJE TAMAMLANDI YAZISI TARİHİ” iken KOSGEB projeleri için “KURUL KARAR TARİHİ” olarak belirlenir.

Proje tamamlandı tarihinin itibaren ilgili ürünün tanıtımı için üç yıl içerisinde programdan faydalanılabilir.

Patent belgesi veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir.

 

Programın Süresi, Destek Oranı ve Üst Limitleri

Program süresi 12 (on iki) ay olup, bu süre bitmeden program tamamlanmış sayılmaz. 

İşletmenin aynı teknolojik ürün için bir kere destek verilir. 

İşletme, farklı bir teknolojik ürün için bu programa tekrar başvuru yapabilir. Ancak bu başvuru için bir önceki programın tamamlanma tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl geçmiş (sonra) olması gerekmektedir.

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL olup,

  • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL’ye kadar,
  • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

Program Kapsamındaki Destekler

Program kapsamında, işletmeye sağlanacak teknolojik ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik;

a) Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri

b) Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım giderleri

c) Yurt dışı fuarlarda Gümrük işlem giderleri

ç) Yurtiçi ve yurtdışı elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri

d) Yurtiçi ve yurtdışı yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler

e) Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde işletmenin en fazla iki çalışanının konaklama ve ulaşım giderleri

 

Basılı / Elektronik Tanıtım Materyalleri

  • Broşür
  • Ürün kataloğu
  • Etiketli baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtı giderlerini kapsar.

 

Desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’ dir.

Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan / bastırılan broşür, ürün kataloğu ve elektronik depolama aygıtlarında KOSGEB logosu ve internet adresinin yer alması gerekir.

Fuarlara katılım

İşletmenin Fuarlara katılımında; stand kirası, stand yapımı, stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası giderlerini kapsar.

Fuar katılımlarında destek üst limiti;

  • Yurt içi Fuar Katılımlarında 25.000 (yirmi beş bin) TL
  • Yurt dışı Fuar Katılımlarında 50.000 (elli bin) TL

Yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderlerinde sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL’yi geçemez.

E-ticaret Sitelerine Üyelik Giderleri

Ekonomi Bakanlığı tarafından “Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde yer alan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini kapsar.

E-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 (bir) yıl olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.

İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içi merkezli e-ticaret siteleri için 5.000 (beş bin) TL’yi yurt dışı merkezli e-ticaret siteleri için 15.000 (on beş bin) TL’ dir.

Yazılı Medyada Tanıtımına İlişkin Giderler

İşletmenin yurt içi veya yurt dışında yayınlanan / dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.

İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içinde 5.000 (beş bin) TL, yurt dışında 15.000 (on beş bin) TL’ dir.

Konaklama Ve Ulaşım Giderleri

İşletmenin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında; yurt içi ve yurt dışı fuarlar ile ilgili seyahatlerinde en fazla 2 çalışanın ulaşım ve 7 günü geçmeyecek şekilde konaklama giderlerini kapsar.

Desteğin üst limiti yurt içinde 5.000 (beş bin) TL, yurt dışında 15.000 (on beş bin) TL’yi geçemez.

Yurt içinde gidilen şehir veya yurtdışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetlerini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıf uçak, tren ve gemi bileti ücretleri desteklenir.

Konaklama ve ulaşım giderleri sadece fuarlarda yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini kapsamaktadır.

Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılımlar destek kapsamı dışındadır.

Yurt içi ve Yurt dışı fuarlara katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

DESTEK ÜST LİMİTLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Süreç

 Ödeme ve İzleme Süreci

İşletme, Program başlangıç tarihinden itibaren 6 aylık dönemler halinde veya 1 yılın sonunda ödeme talebinde bulunur.

Programın tamamlanmasından 12 ay sonra, Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı İşletme İzleme Formu ile bir kez izleme yapılır.

Örnek Harcama Kalemleri

Destek Talebinde Sunulacak Belgeler

1- Destek kapsamında alınan mal/hizmetlere ilişkin işletme adına düzenlenmiş fatura veya fatura yerine geçen belge ile mal/hizmetin satın alındığı gösterir diğer belgeler,

2- Mal/hizmet bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontları,

3- Üye olunan e-ticaret sitelerini işleten kurum/kuruluş ile yapılan üyelik sözleşmesi,

4- Fuarlara katılımlarda, fuar katılım sözleşmesi,

5- Gümrük beyannamesi (Yurt dışı fuarlar için),

6- Yaptırılan broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtlarından ve reklam verilen yazılı medya tanıtım materyallerinden birer adet örnek,

7- Yurt içinde basılıp yurt dışında dağıtılan yayınlar için yurt dışına çıkışını gösterir belge,

8- Ürünün satış verileri, varsa sözleşme ve fatura örnekleri vb. dokümanlar,

9- Yurt içi veya yurt dışı fuara giden personele ilişkin ilgili aya ait SGK hizmet listesi,

10- İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı

Dikkat Edilecek Hususlar

İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenir.

Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır.

 

Haberdar Olun!

E-Posta adresinizi brakarak, bültenlerimizi e-posta olarak alabilirsiniz.


LİNKLER

İLETİŞİM

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği
Alaaddin Bey Mah.
Pazar Cd. Sera Plaza 29/D/4
Nilüfer / BURSA

Tel: +90 224 261 58 92

Tel: +90 224 261 58 93

Email: [email protected]