Tel: +90 224 261 58 92 | Fax: +90 224 261 58 93 | Email: [email protected]DUYURU DETAY

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

06.08.2018

KOBİ TEKNOYATIRIM Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOSGEB tarafından öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını arttırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarını desteklemektedir.

KOSGEB TEKNOYATIRIM- Temel Bilgiler

KOSGEB veri tabanında aktif olan işletmeler; Öncelikli Teknoloji Alanlarında yer alan, prototipi tamamlanmış ve aşağıdaki koşullardan herhangi birinin son 5 yıl içinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu koşullar;

 • Devlet desteği ile tamamlanmış Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkan ürün/ürünler,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ürün/ürünler,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün/ürünler,
 • Yurtiçi ve Yurtdışı teknoloji bölgeleri, araştırma merkezleri, enstitüler, bilim parkları, kuluçka merkezleri/ hızlandırıcılarda Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkan ürün/ürünler,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan (5 yıl şartı yoktur, belgenin güncel tarihli olması yeterlidir) işletmeler bu desteğe başvurabilmektedirler.

Yatırım Proje Süresi ve Destek Üst Limiti

Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilmektedir. Program kapsamında verilecek destek tutarı toplam üst limiti 5.000.000 TL’dir.

 • KOSGEB destek kapsamına aldığı proje tutarının %25’i kadar Erken Ödeme (Avans Ödeme) alma imkânı bulunmaktadır.

Makine, Teçhizat, Yazılım ve Kalıp Desteği

Makine, teçhizat, yazılım ve kalıp desteği ile ilgili olarak hem geri ödemeli, hem de geri ödemesiz desteklerden yararlanılabilir.

Makine/ Teçhizat ve Yazılım Giderleri Destek Oranına;

 • Mikro İşletme Olması halinde %10,
 • Yerli Malı Belgesine haiz makine/teçhizat alımlarında %15
 • Teknolojik Ürün Yüksek Teknoloji düzeyinde ise %5 oranında ilave destek verilmektedir.

Personel Desteği

Yeni istihdam edilecek personeller, eğitim derecelerine göre aşağıda belirtilen destek oranlarını geçmemek şartıyla yatırım projesi süresince destek kapsamında alınır. Bunlar;

 • Lisans altı brüt asgari ücretin 2 katını,
 • Lisans mezunları için brüt asgari ücretin 3 katını,
 • Yüksek Lisans mezunları için brüt asgari ücretin 4 katını,
 • Doktora mezunları için brüt asgari ücretin 5 katını geçmeyecek şekilde desteklenmektedir.

Danışmanlık Desteği

Proje teknik, finans ve proje yönetimi konularında olmak şartıyla 150.000 TL’ye kadar ilgili kurum, kuruluş ve şahıslardan danışmanlık desteği alabilir.

Kira Desteği

Yatırım proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye, teknolojik ürünün üretilmesi kapsamında kiralanacak yeni alan için net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) yatırım projesi süresi içerisinde geri ödemesiz olarak destek sağlanır. Yatırım projesi başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren kiralanan yer yeni olarak kabul edilir.

İşletme Destekleri

Yatırımın tamamlanmasının ardından bir sene süreyle verilecek destekler aşağıdaki gibidir.

 1. Yatırım sonrası istihdam edilecek personeller, eğitim derecelerine göre belirlenmiş brüt ücret katlarına göre yatırım süresi boyunca desteklenir.
 2. İşletmeye; teknolojik ürünün üretimine yönelik kullanılan elektrik ve doğal gaz enerjisine ait giderler için Kurul tarafından belirlenen tutar üzerinden geri ödemesiz destek sağlanır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 • İşletmeden Sorumlu Personel tarafından proje başvurusu en fazla 15 (onbeş) gün içerisinde; KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmesi yapılarak ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu hazırlanır.
 • Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan yatırım projesi başvuruları için yerinde değerlendirilme süreci başlatılır.
 • Ön değerlendirme sonucu Proje ve eklerinde hata ve/veya eksiklik bulunan başvurular KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden değişikliğe açılır. Gerekli düzeltmeleri yapması için İşletmeye 10 (on) gün süre verilir, bu husus yazı/e-posta/KOBİ Bilgi Sistemi ile bildirilir. Bu süre içerisinde İşletmenin gerekçeleriyle birlikte ek süre talep etmesi halinde Uygulama Birimi tarafından ilgili talep değerlendirilir ve ek süre verilebilir. Süresi içerisinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylanmayan başvurular reddedilmiş sayılır.
 • Yatırım projelerinin değerlendirmeleri, yerinde inceleme ve Kurul değerlendirmesi olmak üzere 2 aşamalı olarak yapılır. Bunlar; 
 • Birinci aşamada, işletmenin yerinde incelenerek yatırım projesinin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi için, Uygulama Birimi tarafından KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formunu hazırlamak üzere en az 1 ve KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formunu hazırlamak üzere en az 1 öğretim elemanı görevlendirilir. Görevlendirilen öğretim elemanları hazırladıkları formları, 30 gün içerisinde Uygulama Birimine sunar. Uygulama Birimi, söz konusu formların süresi içinde teslim edilmesini sağlamak üzere gerekli durumlarda öğretim elemanı değişikliği yapabilir. Yatırım projesi başvuru dosyası ve görevlendirilen öğretim elemanlarının hazırladığı formlar, Uygulama Birimi tarafından ilgili Başkanlık Birimi’ne gönderilir.
 • İkinci aşamada ilgili Başkanlık Birimi tarafından değerlendirilmek üzere Kurul’a sunulur. Yerinde inceleme süreci tamamlanan yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve karar alınması için, Kurul oluşturulur ve yatırım projeleri KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurula sunulur. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; yatırım projesi kabul edilebilir, reddedilebilir, görüşe gönderilebilir veya yatırım projesinin revizyonu istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.
 • Kurul yatırım projesinin, kabulüne ya da reddine ilişkin değerlendirmesini ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Puanlama Formu ile yapar. Yatırım projesinin kabul edilebilmesi için verilen puanların aritmetik ortalamasının 60 ve üzeri olması gerekmekte olup 60 ve üzeri puan alamayan yatırım projeleri reddedilir.
 • Kurul değerlendirmesi sonucu revizyon istenmesi halinde, İşletme tarafından başvuru revize edilerek Kurul kararında belirtilen süre içinde KOSGEB Müdürlüğüne sunulur. Kurul tarafından belirtilen sürede istenen revizyonları yapmayan İşletmelerin yatırım projeleri reddedilmiş sayılır.
 • Kurul kararları, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır. Karar, İşletme ve Uygulama Birimine 15 (onbeş) gün içerisinde yazılı/e-posta/KOBİ Bilgi Sistemi ile bildirilir.
 • Yatırım projesi kabul edilen İşletmeden KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Taahhütnamesi vermesi istenir. Taahhütname, karar bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde İşletme tarafından verilir. İşletmenin Taahhütname vermek için ek süre talep etmesi halinde bir kereye mahsus 10 gün ek süre verilir. Ek süre talebi en geç Taahhütname verme süresinin bitimini müteakip 5 gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır.
 • Taahhütnamenin KOSGEB Müdürlüğü tarafından evrak kaydına alındığı tarih,
 • desteğin başlangıç tarihidir.

NOTLAR

1. KOBİ, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından 1 defa faydalanır.

2. Proje     başlangıcında,   desteklemeye  esas       tutarın  %            25'ine    kadar    erken    ödeme alınabilir.

3. Aynı makine-teçhizat ve yazılım giderleri için hem geri ödemeli hem geri ödemesiz destekten yararlanılabilir.

4. Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, yatırım projesi bitiminden sonra 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 3 er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

5. Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.

 

Haberdar Olun!

E-Posta adresinizi brakarak, bültenlerimizi e-posta olarak alabilirsiniz.


LİNKLER

İLETİŞİM

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği
Alaaddin Bey Mah.
Pazar Cd. Sera Plaza 29/D/4
Nilüfer / BURSA

Tel: +90 224 261 58 92

Tel: +90 224 261 58 93

Email: [email protected]